Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Αναμενόμενα αποτελέσματα / Les résultats prévus

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σχετίζονται με τους στόχους. Οπότε αναμένουμε οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερη την ξένη γλώσσα και τον πολιτισμό της αλλοδαπής χώρας. Η διαπολιτισμική επικοινωνία καταπολεμά τον ρατσισμό και φέρνει κοντά ανθρώπους με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο.

Les resultats qu'on attend de cette réalisation sont reliés aux objectifs du projet. Nous estimons que les élèves connaitront mieux la langue et la culture du pays cooperative. La communication interculturelle lutte contre le racisme et fait les gens s’ approcher.

Οι μαθητές θα γνωρίσουν τη ηλεκτρονική δημοσιογραφία και θα ενημερωθούν για τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να ισχύουν και να τηρούνται. Θα αποκτήσουν εμπειρία από την ενασχόληση τους με τις διάφορες μορφές αρθρογραφίας όπως συνεντεύξεις, νέα, ρεπορτάζ, φωτογραφικό ρεπορτάζ, διαφήμιση, έρευνα, δοκίμιο, κριτική, ανακοίνωση)

Les élèves seront en face du journalisme électronique et ils prendront consiece des regles de comportement quand il s'agit des médias. Ils auront aussi l’ experience des types différents linguistiques (interviews, nouvelles, reportage etc)

Θα έρθουν σε επαφή και θα γνωρίσουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και τις εφαρμογές της, όπως email, chat, skype, blogs κα, Κατά συνέπεια θα συνειδητοποιήσουν τη δύναμη του διαδικτύου, θα δουν και άλλες χρήσεις εκτός από το facebook.

Ils seront en contact avec les Technologies de l’ Informatique et de Communication telles que email, Chat, skype, blogs, etc. Par consequent ils se rendront compte de la puissance de l’ Internet et de ses aspects multiples et nombreux.

Διαδικασία της εργασίας / Planification du projet

Αρχικά δημιουργούμε το περιοδικό σε μια ηλεκτρονική βάση πχ blogs. Θα προτιμηθεί ένας ανεξάρτητος τόπος (πχ Blogspot) εκτός σχολικών δικτύων, ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι όσοι εμπλέκονται από τα συνεργαζόμενα σχολεία.

Tout d’ abord on crée le magazine sous forme électronique, (p.e blog). Nous avons choisi un lieu independent (Blogspot, wikispaces, etc) hors des reseaux scolaires afin de faciliter la communication des collaborateurs

Στη συνέχεια ορίζουμε ως διαχειριστές τους υπεύθυνους καθηγητές των συνεργαζόμενων σχολείων.

Ensuite on indique les profs responsables du projet comme administrateurs

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαχειρίζονται το ιστολόγιο ως συντάκτες, ώστε να μπορούν να αναρτούν ένα άρθρο, να αναλαμβάνουν να μεταφράσουν ένα αναρτημένο άρθρο στην μητρική τους γλώσσα και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση μιας δημοσίευσης στο Blog.

Les élèves participant au projet peuvent agir comme auteurs, pour publier des articles, ou comme traducteurs , ou bien ils font d’ autres activites relatives.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με χρήση εφαρμογών ΤΠΕ (πχ Skype), ώστε να γνωριστούν δια ζώσης οι μαθητές μεταξύ τους.

Pendant la realisation du plan on fera des télé-conférences prévues, à l’ aide des applications convenables (p.e. Skype), afin de se faire connaissance.

Οι εμπλεκόμενοι μαθητές του κάθε σχολείου χωρίζονται σε μικρές ομάδες και αναλαμβάνουν να διερευνήσουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, τους απασχολεί, τους εξιτάρει. Στην συνέχεια της έρευνας τους και πριν από την ολοκλήρωση της αναρτούν μέρος της εργασίας τους, ώστε οι αντίστοιχες ομάδες των συνεργαζόμενων σχολείων να λάβουν πληροφόρηση και να εμπλουτίσουν την κάθε εργασία.

Les élèves de chaque école forment des petits groups et réalisent l’ enquête sur un sujet commun qui les attire ou les concerne. La recherche progresse peu a peu et les auteurs peuvent faire des échanges et enrichir les articles.

Επίσης όπως σε κάθε περιοδικό θα υπάρχουν μόνιμες στήλες που θα διαπραγματεύονται συγκεκριμένα θέματα επιλογής των καθηγητών και των μαθητών.

En plus, comme d’habitude, il y auront des sujets permanents selon les intérêts communs des profs et des élèves

Εάν καταστεί δυνατόν θα πραγματοποιηθεί και ταξίδι όπου θα επισκεφθούν οι μαθητές τα συνεργαζόμενα σχολεία.

Si possible, on fera ,en plus, un voyage de rencontre pour les élèves collaborateurs

Στόχοι / Les objectifs du projet

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος ορίζονται ώστε οι μαθητές

Les objectifs pédagogiques du projet sont definis ainsi que les élèves puissent

1. να αναπτύξουν ικανότητες συγγραφής και ανάγνωσης σε μια ξένη γλώσσα,
développer des compétences de lecture et d’ écriture dans une langue étrangère

2. να αναπτύξουν ικανότητες συνεργατικής συγγραφής και διόρθωσης κειμένου,
développer leur possibilité à écrire et à corriger un texte en collaboration avec leurs copains

3. να αναπτύξουν κριτική σκέψη κατά την αναζήτηση, επιλογή και οργάνωση πληροφοριών σχετικών με ένα συγκεκριμένο θέμα,
obtenir une pensée critique en s’ exercant sur la recherche, la sélection, et le regroupement des informations sur un sujet precis

4. να γράψουν διαφορετικούς τύπους άρθρων (συνεντεύξεις, νέα, ρεπορτάζ, φωτογραφικό ρεπορτάζ, διαφήμιση, έρευνα, δοκίμιο, κριτική, ανακοίνωση, ...),
distinguer et ecrire des differents types de la langue écrite (interviews, nouvelles, reportage, photographie, publicités, enquête, prévue, critique, annonce…)

5. να χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για δημοσίευση, διόρθωση, σχολιασμό και, εφόσον παρέχεται, αξιολόγηση άρθρων,
utiliser des outils de collaboration de la Technologie, de l’ Informatique et de Communication pour publier, corriger, commenter ou pour (si possible) faire l’ évaluation d’un article.

6. να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο με συμμαθητές όσο και με συνεργάτες από το εξωτερικό,
communiquer éfficacement avec leurs copains de classe ou les collaborateurs d'un pays étranger

7. να αναπτύξουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες
développer leurs capacités interculturelles

8. να αντιληφθουν τις ομοιοτητες και τις διαφορες της συγχρονης ευρωπαικης κοινωνικης και εκπαιδευτικης πραγματικοτητας
comprendre les similarités et les différences sur la realité sociale et scolaire de lEurope contemporaine.

Σύντομη Περιγραφή / Une descrtiption brève

Το ηλεκτρονικό περιοδικό είναι η αφορμή για να ασχοληθούν οι μαθητές μας με την ξένη γλώσσα που ήδη διδάσκονται (Γαλλικά, Ελληνικά) εκτός ωρών διδασκαλίας του σχολείου και με θέματα που τους ενδιαφέρουν και τους απασχολούν.

Από την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών των συνεργαζόμενων σχολείων τόσο σε ασύγχρονη μορφή (μέσω του ηλεκτρονικού περιοδικού, email κα), όσο και σε σύγχρονη μορφή επικοινωνίας (με τις τηλεσυναντήσεις-τηλεδιασκέψεις με χρήση της εφαρμογής skype) θα εξασκηθούν στην χρήση της αλλοδαπής γλώσσας και θα γνωρίσουν τον αλλοδαπό πολιτισμό και κυρίως τον τρόπο σκέψης και δράσης των συνομηλίκων τους.

La réalisation d’ un magazine électronique a comme but le fonctionement pratique de la langue maternelle (grec) où etrangère (francais) qui sont enseignées à nos éleves, lesquels vont s’ exercer à ameliorer leur langage maternel mais, en plus, à comprendre et à ecrire en francais, des sujets différents qui les interressent, hors les horaires scolaires.

Ils auront aussi l’ occasion, par cette interaction avec les autres élèves des écoles francophones, de communiquer tandis sous forme asynchrone (magazine) ou directement à l’ aide de l’ application skype et ainsi connaitre la culture et surtout la mendalite et la façon d’ agir des jeunes étrangers du meme âge.

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Καλώς ήρθατε - vous êtes bienvenus

Το παρόν ιστολόγιο αποτελεί το ηλεκτρονικό περιοδικό τριών σχολείων που συνεργάζονται στα πλαίσια του προγράμματος e-Twinning.
Συγκεκριμένα:
Οι γλώσσες στις οποίες θα αναρτούνται τα σχετικά άρθρα είναι Ελληνικά και Γαλλικά.